Navigácia

Obsah

Formuláre

Oznamovacia povinnosť - Tájékoztatási kötelezettség

Zverejnené 17.3.2015 -BK-

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb.- Tájékoztatási kötelezettség a nyilvános kultúrális rendezvényekről a 96/1991-es törvény értelmében Stiahnuté: 3,449x

Oznamovacia povinnosť usporiad. organ. o uskutočnení verej. šport. podujatia v zmysle zák. č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene .... -Tájékoztatási kötelezettség a nyilvános sport rendezvényekről a 1/2014-es törvény Stiahnuté: 3,393x

Stavebný úrad- Építésügyi osztály

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 184x

Kérvény építménybontási engedély kiadására Stiahnuté: 172x

Ohlásenie drobnej stavby - Kisméretű építmény bejelentése Stiahnuté: 202x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 181x

Žiadosť o stavebné povolenie - Kérvény építési engedély kiadására Stiahnuté: 197x

Susedské vzťahy - Szomszédsági kapcsolatok

Tlačivo- Nyomtatvány Stiahnuté: 724x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

ziadosti_o_suhlas_na vyrub_dreviny_par._22_vyhl_170_2021 Stiahnuté: 35x

Žiadateľ pri podaní doloží Stiahnuté: 50x

Pokyny k žiadosti o výrub drevín Stiahnuté: 38x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.-Fakivágási engedély iránti kérelem 543/2002 Tt.

Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_-_Fakivagasi_engedely_iranti_kerelem.pdf Stiahnuté: 31x

Žiadosti-formuláre/ Kérvények-nyomtatványok

Upozornenie pre stavebníkov - Figyelmeztetés az építkezőknek Stiahnuté: 3,291x

Vyhláška MV R č. 142/2015 - MV R 142/2015 számu rendelet Stiahnuté: 3,028x

Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného čísla- Kérvény benyújtása a házszám megszüntetésére, változtatására Stiahnuté: 749x

Žiadosť o určenie -zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla-Kérelem benyújtása a házszám meghatározására,módosítására, vagy megszuntetésére Stiahnuté: 41x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka- Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének megszuntetésérol a tulajdonos javaslatára Stiahnuté: 184x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte-Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének megszuntetésérol Stiahnuté: 177x

Žiadosť o sprístupnenie inormácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.- Információkhoz való hozzáférés kérése a 211/2020 torvény értelmében Stiahnuté: 550x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte -Javaslat az állandó lakhely bejegyzésének megszüntetésérő Stiahnuté: 255x

Stránka