Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Hlavný kontrolór obce:    

Mgr. Adriana Kovács

 

 

   

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobností obce.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca    obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

(3)  Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu:

 a) príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj  hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

 b) nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

 c) účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

 d) hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

 e) čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

 f)správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci  účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

(4) Hlavný kontrolór ďalej:

a) preveruje ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu.

b) preveruje možnosti čerpania úveru alebo pôžičky a poskytovania úveru alebo pôžičky,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce na príslušný kalendárny rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho  roku,

(5) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór  úzko spolupracuje s obecným úradom.

(6) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce — pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava -   s výnimkou zamestnancov obecnej polície, ak je zriadená. 

(7) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú – 6   rokov.

(8) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

(9) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady  s hlasom poradným.

(10) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.