Obsah

Poslanci OZ

 

 

 

 

Poslanci OZ

 

Bc. Renáta Kassaiová                             Šalov č. 42

 

Gabriela Szabó                                        Šalov č. 150

 

Ingrida Baranyaiová                               Šalov č. 147

 

Eva Molnárová                                        Šalov č. 127

  Jolana Kotaszová                                    Šalov č. 218
   
   
 
 1. Obecné zastupiteľstvo  je zastupiteľský zbor obce Šalov,  zložený z poslancov zvolených   v priamych voľbách obyvateľmi obce Šalov na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.
 2. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami Obecné zastupiteľstvo v Šalove podľa počtu obyvateľov  (§ 11 ods. 3 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov) v rozpätí 3 až 5 poslancov.
 3. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

      Úlohy obecného zastupiteľstva

 

    1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce  a   vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov. 

     2.Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,  o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky               a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce        a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať,  zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce              a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať             a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce    v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 1. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
 2. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šalove.