Obsah

Starosta

 

Starosta: Renáta Kassaiová Mgr.
Adresa: Šalov č. 42
Tel: 036 77 91 121
Fax: 036 77 91 121
Mobil: 0911 119171
E-mail: info@salov.sk,  starostka@salov.sk

 

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia     obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

(2) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení, pokiaľ zákon neurčuje inak.

(3) Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly, podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,

f) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

g) starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

h) rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť,

i) starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.