Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 23 °C
streda 17. 7. mierny dážď 35/20 °C
štvrtok 18. 7. jasná obloha 34/19 °C
piatok 19. 7. zamračené 32/20 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 16.7.2024, 21:09:39

Navigácia

Obsah

Zástupca starostu obce -  Alpolgármester

Bc. Renáta Kassaiová

 

P O V E R E N I E

                                      Mgr. Renáta Kassaiová, starostka Obce Šalov                                      v zmysle ust. § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

p o v e r u j e m

Bc. Renátu Kassaiovú, poslankyňu Obecného zastupiteľstva Obce Šalov

na zastupovanie starostky Obce Šalov od 5.decembra 2022

  vo volebnom období 2022 - 2026

podľa § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

A: Počas prítomnosti starostky obce:

 1. podieľa sa  na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce,

 2. podieľa sa na príprave zasadnutí OcZ po stránke vecnej a obsahovej náplne,

 3. podieľa sa na prácach súvisiacich s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce,

 4. koordinuje a kontroluje činnosť jednotlivých komisií,

 5. kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,

 6. zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

 7. plán kontrolnej činnosti prerokuje zástupca starostu s hlavným kontrolórom, následne ho hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie,

 8. koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných obcou, koordinuje reprezentáciu obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,

 9. je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať,

 10. vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostky obce,

 11. plní úlohy pri vykonávaní inventarizácie hmotného, nehmotného a finančného majetku obce,

 12. plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,

 13. organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostkou obce základné práce v čase krízovej situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie,

 14. verifikuje výdavkové pokladničné doklady obce,

 15. vykonáva funkciu sobášiaceho,

 16. rieši vzniknuté situácie, kde môže byť ohrozené zdravie, životy občanov a môže byť ohrozený ich majetok a v mene obce privolávať orgány štátnej správy k zásadu (polícia, hasiči, záchranári a pod.)

B: Počas neprítomnosti:

 1. vykonáva bežné úkony súvisiace s chodom obce, pričom nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostky zverenej jej v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

 2. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

 3. rozhoduje aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených ustanoveniach poverenia, pokiaľ to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou,  

 4. neprítomnosťou starostu obce sa rozumie: 

  1. plánovaná, neplánovaná dovolenka,

  2. tuzemská, zahraničná služobná cesta

  3. krátkodobá práceneschopnosť.

 

C: Počas nespôsobilosti na výkon funkcie starostky obce:

 1. v prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupkyňa starostky ujíma zastupovania od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostky vykonávať svoju funkciu dozvedela,  za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä: choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu /zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu,

 2. zastupovanie starostky sa skončí dňom, kedy starostka opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu,

 3. v prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a ods. 1, písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce.

Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek dokladov a dokumentov, z ktorých by obci Šalov vznikali finančné záväzky.

 V Šalove, dňa 05.12.2022    

 

                                                           Mgr. Renáta Kassaiová                       

                                                                    starostka obce

Poverená zástupkyňa starostky svojim podpisom potvrdzujem, že rozumiem obsahu a účelu tohto poverenia, že sú mi známe úlohy zástupkyne starostky obce podľa zákona a toto poverenie prijímam.

 

V Šalove, dňa 05.12.2022    

 

                                                                              Bc. Renáta Kassaiová

                                                                     poverená zástupkyňa starostky obce

 

Zverejnenie odmeny zástupkyni starostky obce Šalov-Tiszteletdíj közzététele a község alpolgármesterének (36.28 kB)

Zverejnenie odmeny zástupkyni starostky obce Šalov-Tiszteletdíj közzététele a község alpolgármesterének (35.92 kB)