Obsah

Zástupca starostu

 

     Zástupca starostky    

    Bc. Renáta Kassaiová

     Šalov č. 42

   
     
     
     

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolonia zástupcu starostu.

(2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(3) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia {§13a ods. 1 písm. c) až i) }, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu, ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(4) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

(5) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Šalove.