Navigácia

Obsah

Ochrana osobných údajov

 

Právny rámec v oblasti ochrany osobných údajov

1. Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušila smernica 95/46/Es/všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov /GDPR účinnosť od 25. mája 2018-06-26

2. Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 30.01.2018 a účinný od 25.05.2018

GDPR ustanovuje práva dotknutej osoby v čl. 13 až čl. 22.

V prípade potreby ohľadne riešenia otázok súvisiacich so spracovaním osobných údajov u prevádzkovateľa sa môžete obrátiť na:

Prevádzkovateľ:         Obec Šalov            

Zodpovedná osoba:  Mgr. Adriana Kovács

                                      tel. kontakt: 036/7791121