Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor:

Zámer obce prenajať majetok obce - nebytový priestor spôsobom hodného zreteľa

Az önkormányzat szándéka, hogy megfontolásra bérbe adja az önkormányzat ingatlanát - nem lakóterületet celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor:

SOS dotácia

SOS dotácia
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor:

Mobilné odberné miesta

Mobil tesztelő állomások celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor:

Prerušenie prevádzky materskej školy

Obec Šalov ako zriaďovateľ Materskej školy s VJM–Óvoda Šalov, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. prerušuje prevádzku materskej školy na obdobie
od 6.11. 2020 do 9.11. 2020 (2 dni)t.j. počas jesenných školských prázdnin z dôvodu nedostatku detí .


celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

Pokyny k testovaniu - Tájekoztató a testeléshez

Pokyny k testovaniu - Tájekoztató a testzteléshez
Koordinačné pokyny- Koordinációs utmutató
celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Opatrenia - Intészkedés

Obmedzenie pohybu - Kijárási tilalom celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:

Vlastníci pozemkov

Földtulajdonosok celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:

Oznámenie-ÚPSVaR

Értesétés- Munkaügyi Szociális és Családügyi Hivatal celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - A Közegészségügyi hivatal rendeletei

Rúška - Szájmaszk
Prevádzky a hromadné podujatia- Működési egységek és tömegrendezvények celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice v súvislosti s rizikom šírenia Afrického moru ošípaných (AMO)vyzýva občanov/chovateľov, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby registráciu vykonali v termíne do 23.10.2020.

A lévai Regionális Állategézségügyi és Élelmiszerbztonsági Felügyelet az afrikai sertéspestis (ASP)terjedésének növekvő kockázata okán felszólítja azon polgárait/tenyésztőit, akiknek a sertéstenyésztő telepe korábban nem volt nyilvántartva, hogy végezzék el a regisztrációt 2020.október 23-ig. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Zákaz zhromažďovania celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch október - december 2020

A kommunális és válogatott hulladék elszállítása
október - december 2020 celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -A Közegészségügyi hivatal rendeletei

Rúška, Hranice 29.09.2020, Prevádzky a hromadné podujatia 30.09.2020

Szájmaszk, Határok 2020.09.29 ,Működési egységek és tömegrendezvények 2020.09.30 celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok (14.9.2020) - A Közegészségügyi hivatal rendelete a szájmaszk használatához (2020.09.14)

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok
A Közegészségügyi hivatal rendelete a szájmaszk használatához celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztetés visszavonása celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - A Közegészségügyi hivatal rendeleteii

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - "Prevádzky"
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -
"Rúška"
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -
"Hranice, domáca izolácia.."
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -
"Zamestnávateľ" celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia - Halottasház környékének felújítása és modernizálása

O z n a m

Obec Šalov ako obstarávateľ zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia“ informuje nezamestnaných občanov obce, že dodávateľ prác stavebná firma LEVSTAV- Levice, s.r.o. hľadá nezamestnaného obyvateľa s trvalým pobytom v Šalove, ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných, za účelom zamestnať ho ako pomocného pracovníka na stavbe na dobu do ukončenia prác.
Podmienkou je preukázať sa s aktuálnym kontrolným preukazom nezamestnaného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii a platným občianskym preukazom.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v Šalove v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.


T á j é k o z t a t ó

Garamsalló község, értesíti a lakosainkat, hogy a LEVSTAV – Levice, s.r.o. építkezési cég a "Halottasház környékének felújítása és modernizálása" megnevezésű pályázat kivitelezője, az építkezési munkálatok befejezéséig, Garamsallón állandó lakhellyel rendelkező segédmunkást keres, aki a munkaügyihivatal nyilvántartásában van vezetve mint munkát kereső egyén.
Feltételek: - érvényes személyazonossági igazolvány
- érvényes munkaügyi jelentkezési igazolvány
Érdeklődők jelentkezhetnek a Garamsallói Községi Hivatalban munkanapokon 8.00 órától 15.30 óráig.

celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Áramszolgáltatás megszakítása celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor:

Čo robiť po príchode zo zahraničia

COVID 19 celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor:
#

Oznam - Tájekoztató

Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia
Halottasház környékének felújítása és modernizálása celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Fokozott tűzveszély időszakának kihirdetése celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.07.2020

Áramszolgáltatás megszakítása celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor:

Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Šalov- Halottasház környékének felújítása és modernizálása

Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Šalov
Halottasház környékének felújítása és modernizálása celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:

Centrum právnej pomoci


ostatné | 29. 6. 2020 | Autor:

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období

A tűzbiztonság általános alapelvei az aratási időszakban a tűzkárok megelőzése erdekében.

celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch júl-september 2020

A kommunális és válogatott hulladék elszállítása
július - szeptember 2020
celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 8
posledná