Navigácia

Obsah

Stránka

  • 1

Profil verejného obstarávateľa

Obec Šalov je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavbených prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Šalov                                                                                               

Sídlo: Šalov 16, 935 71  Šalov

Štatutárny zástupca:  Mgr. Renáta Kassaiová

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK09 5600 0000 0049 0892 5001

IČO: 00307505

DIČ: 2021023686

Telefón/Fax: +421 (0) 36/779 11 21

Web: www.salov.sk

Email: info@salov.sk