Navigácia

Obsah

Formuláre

Evidenčný list hrobového miesta

Evidenčný list hrobového miesta na cintoríne v Šalove Stiahnuté: 544x

Miestne dane - Helyi adók és illetékek

Zverejnené 9.1.2015 -BK- Aktualizované 13.1.2015 -BK-

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k DZN Stiahnuté: 135x

Žiadosť o vystavenie potvrdenia-Igazolás kiadásának kérelmezése Stiahnuté: 446x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje-Ingatlanadó,ebadó,áruautomataadó és játékgépadó adóbevallásai Stiahnuté: 658x

Priznanie k dani z nehnuteľností-Daň z pozemkov- Ingatlanadó-telek és földadó Stiahnuté: 634x

Priznanie k dani z nehnuteľností-Daň zo stavieb- Ingatlanadó- építményadó Stiahnuté: 635x

Súhrn príloh- Összmelléklet Stiahnuté: 616x

Priznanie k dani z nehnuteľností- Daň zo stavieb- Ingatlanadó- építményadó Stiahnuté: 576x

Priznanie k dani z nehnuteľnosti- príloha zníženie a oslobodenie dane- ingatlanadó melléklet -csokkentés és adómentesség Stiahnuté: 608x

Priznanie k dani z nehnuteľnosti -príloha zníženie a oslobodenie dane- ingatlanadó melléklet -csokkentés és adómentesség Stiahnuté: 587x

Poučenie- Útmutató az adóbevallási ív kitöltéséhez Stiahnuté: 1166x

Čestné vyhlásenie a Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa- Becsuletbeli nyilatkozat és Kérelem a kutyaadóval kapcsolatos adókötelezettség megszüntetésére Stiahnuté: 437x

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa- Igazolás az adóbevallási ív benyújtásáról Stiahnuté: 278x

Žiadosť o vrátenie-zníženie-odpustenie miestneho poplatku za KO - Kérelem a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj visszafizetésére-csökkentésére-elengedésére Stiahnuté: 80x

Oznámenie o vzniku - zániku, poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povin. popl. -FO -platenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady

OZNÁMENIE vzniku, zániku poplat. povinnosti, alebo zmeny v identif. a iných údajoch poplatníka za KO a DSO/BEJELENTÉS illetékfizetés kötelezettségének keletkezéséről, megszűnéséről, Stiahnuté: 225x

Oznamovacia povinnosť

Zverejnené 17.3.2015 -BK-

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. Stiahnuté: 1695x

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného športového podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stiahnuté: 1625x

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby - Kisméretű építmény bejelentése Stiahnuté: 65x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 61x

Kérvény építési engedély kiadására Stiahnuté: 66x

Stránka