Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia obce - Helyi önkormányzati rendeletek

3/2015

2015
Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Šalov (Trhový poriadok)

Zverejnené 17.6.2015 -BK-

vzn_trhovy_poriadok.pdf Stiahnuté: 746x

2/2015

2015
VZN- Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Šalove

Účinnosť od: 16.2.2015 Zverejnené 30.7.2015 -BK-

rokovaci_poriadok.pdf Stiahnuté: 700x

1/2015

2015
Štatút Obce Šalov

Schválené: 16.2.2015 Vyhlásené: 30.1.2015 Účinnosť od: 24.7.2013 Zverejnené 30.1.2015 -BK- Aktualizované 2.3.2015 -BK-

statut_obce.pdf Stiahnuté: 953x

3/2013

2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 3/2013 o ochrane majetku a poriadkovej službe na území obce Šalov

Schválené: 8.7.2013 Vyhlásené: 9.7.2013 Účinnosť: 24.7.2013 Zverejnené 7.4.2014 -BK-

obecné zastupiteľstvo v Šalove na základe ust.pdf Stiahnuté: 763x

2/2013

2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou-3.str.jpg Stiahnuté: 554x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou-5.str.jpg Stiahnuté: 599x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou-4.str.jpg Stiahnuté: 532x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou-2.str.jpg Stiahnuté: 572x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

Účinnosť od: 13.3.2013 Zverejnené 27.5.2014 -BK-

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou.jpg Stiahnuté: 542x

1/2013

2015
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šalov 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálne a školského klubu na území Obce Šalov

Schválené: 20.2.2013 Vyhlásené: 25.2.2013 Účinnosť od: 1.1.2013 Zverejnené 28.3.2014 -BK-

vzn_o_urceni_vysky_dotacie.jpg Stiahnuté: 522x

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šalov 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálne a školského klubu na území Obce Šalov

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_2.str..jpg Stiahnuté: 505x

4/2012

2015
Všeobecné záväzné nariadenie obce Šalov č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 10.12.2012 Vyhlásené: 25.11.2012 Účinnosť: 1.1.2013 Zverejnené 3.12.2013 -BK-

vzn_o_miestnych_daniach_za_ko_4-2012.docx Stiahnuté: 535x

3/2012

2015
Všeobecné záväzné nariadenie obce Šalov č. 3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Zverejnené 3.12.2013 -BK-

vzn_uzivanie_verejneho_priestranstva_3-2012.docx Stiahnuté: 563x

2/2012

2015
Všeobecné záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2012 o miestnej dani za psa.

Účinnosť od: 1.1.2013 Zverejnené 28.11.2013 -BK-

vzn_obce_o_miestnej_dani_za_psa_2-2012.docx Stiahnuté: 561x

1/2012

2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností

Schválené: 10.12.2012 Vyhlásené: 10.12.2012 Účinnosť od: 23.11.2011 Zverejnené 28.11.2013 -BK-

vzn_miestna_dan_z_nehnutelnosti_1-2012.docx Stiahnuté: 609x

2/2011

2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov o vyhlásení miestneho referenda

Schválené: 7.11.2011 Vyhlásené: 8.11.2011 Účinnosť: 23.11.2011 Zverejnené 21.10.2013 -BK-

všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č.pdf Stiahnuté: 632x

VZN č. 2/2008

2016
VZN č. 2/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

scan0048.pdf Stiahnuté: 539x

Stránka