Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia obce - Helyi önkormányzati rendeletek

VZN OBCE ŠALOV č. 1/2023

VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

2023
VZN 1/2023

VZN Obce Šalov o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

VZN č. 12023.PDF Stiahnuté: 17x

Návrh VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

Návrh VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

2023
Návrh VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

Návrh VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

Návrh VZN o dodrziavaní-cistoty-poriadku-obec-Salov – kópia.doc kópia.doc Stiahnuté: 19x

Dodatok č. 2 k VzN obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VzN obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2022
Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016

Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016

Dod. č. 2 k VZN 52016.docx-zver.docx Stiahnuté: 23x

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov

2022
Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov

Návrh Dodatok č. 2 k VzN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov

Návrh Dod. č. 2 k VZN 52016.pdf 2.pdf Stiahnuté: 28x

VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

2022
VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

VZN 1-2022 názvy ulíc.docx Stiahnuté: 24x

Návrh VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

Návrh VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

2022
Návrh VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

Návrh VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

Návrh VZN 1-2022 názvy ulíc.pdf Stiahnuté: 35x

Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

2022
Dod.č.2 k VZN_č.3/2019

Dod.č.2 k VZN_č.3/2019

Dod.č.2 k VZN_č.32019.doc Stiahnuté: 14x

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

2022
Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dod.č.2 k VZN_č.32019.doc Stiahnuté: 26x

2022

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

2022
DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dodatok č. 1 k VzN č.PDF Stiahnuté: 45x

Návrh - DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Návrh - DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov Prílohy č. 1 k Dodatku č.1 k VZN č. 3/2019 Príspevok na stravovanie v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šalov od 01.09.2022 v súlade s 3. finančným pásmom

SCAN0075.PDF Stiahnuté: 63x

2021

2021
Návrh VZN č. 1/2021 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 o štatúte Klubu voľno-časových aktivít v Šalove

Návrh VZN.pdf Stiahnuté: 146x

2020

2020
Dodatok č. 1 k VZN obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

scan0256.pdf Stiahnuté: 306x

3/2019

2019
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

scan0200.pdf Stiahnuté: 381x

2/2019

2019
VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

scan0199.pdf Stiahnuté: 340x

1/2019

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

2019
VZN Obce Šalov o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

scan0196.pdf Stiahnuté: 345x

1/2017

VZN č. 1/2017

2017
VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN

vzn 1_2017.pdf Stiahnuté: 781x

6/2016

2019
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šalov

VZN

VZN 6_2016.pdf Stiahnuté: 826x

5/2016

VZN č. 5/2016

2017
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov

VZN

scan0030.pdf Stiahnuté: 798x

4/2016

2016
Návrh VZN o poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi obyvateľom obce

scan0053.pdf Stiahnuté: 889x

3/2016

2016
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

vzn č. 3_2016.pdf Stiahnuté: 828x

Stránka