Navigácia

Obsah

Od 01.marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zákonný predpis upravuje:

1. podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti
    s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnost,
2. práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti,
3. zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov   
    protispoločenskej činnosti.                                  
 

Vnútorný predpis obce:  Interná  smernica  č. 2/2019

 
Spôsoby podávania oznámení:
a) písomne označenie zodpovednej osoby a obálky: "Neotvárať",
b) elektronicky,
c) ústne záznamom u zodpovednej osoby
 
Označenie zodpovednej osoby: Mgr. Adriana Kovács - hlavná kontrolórka
 
e-mail: info@salov.sk