Navigácia

Obsah

Právne predpisy

 • Ústava Slovenskej republiky č.460/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
 • Zákon č.523/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.502/2001 Z.z.  o finančnej kontrole a o vnútornom audite v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav ebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmenách v sústave finančných            orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a  s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
 • Zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a  o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplne znenie č.27/2009 Z.z.)
 • Zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • Zákon č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 137/2010 o ovzduší
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (Úplne znenie č.409/2006 Z.z.) Vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
 • Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • Zákon 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
 • neskorších   predpisov
 • Zákon č.96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
 • neskorších   predpisov
 • Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších   predpisov (tlačový zákon)
 • Zákon č. 270/1995  o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 184/1999 Zb. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 154/1994  o matrikách   v znení neskorších predpisov
 • zákon č.  300/1993 o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách
 • Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • Zákon 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.377/2004  Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

 

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Do Zbierky zákonov  Slovenskej  republiky možno nahliadnuť na webovej stránke: www.jaspi.justice.gov.sk

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Do všeobecne záväzných nariadení obce Šalov možno nahliadnuť v úradných hodinách na obecnom úrade alebo na webovom sídle obce: www.salov.sk

 

Jogszabályok

1992. évi 460.   a Szlovák Köztársaság Alkotmánya  és későbbi módosításai

1990. évi 369. törvény a községi önkormányzatokról és későbbi módosításai

1991. évi 138. törvény a községi vagyongazdálkodásról és későbbi módosításai

1967. évi 71.  törvény a közigazgatási eljárásról és későbbi módosításai

2003. évi 552. törvény a közalkalmazottakról és későbbi módosításai

2003. évi 553. törvény az egyes közalkalmazottak jutalmazásáról és későbbi módosításai

2011. évi 493. alkotmányos törvény a költségvetési felelősségről

2004. évi 523. törvény a közigazgatás költségvetési szabályairól és egyes más törvények módosításáról és későbbi módosításai

2004. évi 583. törvény a községi önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyes más törvények módosításáról és későbbi módosításai

2001. évi 502. törvény a pénzügyi ellenőrzésről és a belső auditról és későbbi módosításai

2004. évi 582. törvény a helyi adókról és későbbi módosításai

2009. évi 563. törvény az adózás rendjéről (adózási rend) és a pénzügyi szervek rendszerének változásáról és későbbi módosításai

2003. évi 596.  az iskolák önkormányzatáról szóló, többször módosított törvény  és későbbi módosításai

2008. évi 245. a köznevelésről és közoktatásról szóló törvény  és későbbi módosításai

2003. évi 597. törvény az alapiskolák, középiskolák és oktatási létesítmények finanszírozásáról és későbbi módosításai

1964. évi 40. törvény a Polgári Törvénykönyvről és későbbi módosításai

1998. évi 253. törvény a Szlovák Köztársaság állampolgárai lakhelyének bejelentéséről és az állampolgárok nyilvántartásáról és későbbi módosításai

1993. évi 128. törvény a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonáról és későbbi módosításai

1992. évi 189. törvény a lakások és pótlakások bérletével kapcsolatos egyes viszonyok szabályozásáról és későbbi módosításai

2010. évi 443. törvény a lakásfejlesztési támogatásról és a szociális lakásokról

1990. évi 116. törvény a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és albérletéről és későbbi módosításai

1963. évi 99. törvény a polgári perrendtartásról és későbbi módosításai

1995. évi 233. törvény a bírósági végrehajtókról és a végrehajtási tevékenységről (végrehajtási rend) és egyes más törvények módosításáról és későbbi módosításai

2005. évi 36. törvény a családról és későbbi módosításai

2003. évi 599. törvény az anyagi szükséghelyzetben nyújtott támogatásról és egyes más törvények módosításáról és későbbi módosításai

2008. évi 448. a szociális szolgáltatásokról szóló törvény  és későbbi módosításai

1998. évi 235. törvény a gyermek születése esetén járó támogatásról és a családi pótlékról, ha egyszerre három gyermek született vagy két egymást követő évben ikrek születtek, amellyel további törvények módosulnak, és későbbi módosításai

2005. évi 305. törvény a gyermekvédelemről és szociális gondnokságról és későbbi módosításai (teljes szerkezeti egységben 2009. évi 27. törvény)

1995. évi 145. törvény a közigazgatási illetékekről és későbbi módosításai

1976. évi 50. törvény a területrendezésről és az építési rendtartásról és későbbi módosításai

2002. évi 49. törvény a műemlékvédelmi alapról és későbbi módosításai

2010. évi 7. törvény az árvízvédelemről

2002. évi 543. törvény a természet és tájvédelemről és későbbi módosításai

1998. évi 401. törvény a légszennyezési illetékről és későbbi módosításai

2010. évi 137. törvény a légkörről/levegőről

2004. évi 364. törvény a vizekről, amellyel módosul a 1990. évi 372. a szabálysértésekről szóló törvény és későbbi módosításai (víztörvény)

2002. évi 442. törvény a közvízellátásról és közszennyvíz-elvezetésről, amellyel módosul és kiegészül a 2001. évi 276. törvény a hálózati iparágakban való szabályozásról és későbbi módosításai

2001. évi 223. törvény a hulladékról és későbbi módosításai (teljes szerkezeti egységben 2006.évi 409. törvény) a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 2001. évi 283. rendelete a hulladékról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására

2009. évi 274. törvény a vadászatról és egyes más törvények módosításáról  

2002. évi 139. törvény a halászatról és későbbi módosításai

2002. évi 282. törvény az ebtartás egyes feltételeiről és későbbi módosításai

1991. évi 564. törvény a városi rendőrségről és későbbi módosításai

1990. évi 83. törvény a polgárok egyesülési jogáról  és későbbi módosításai

1990. évi 84. törvény a gyülekezési jogról és későbbi módosításai

1990. évi 85. törvény a petíciós jogról és későbbi módosításai

1990. évi 372. a szabálysértésekről szóló törvény és későbbi módosításai

2010. évi 9. törvény a panasztételről  és későbbi módosításai

1990. évi 346. törvény a községi önkormányzati választásokról és későbbi módosításai

2004. évi 333. törvény a   Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokról és későbbi módosításai

2003. évi 331. törvény az Európai Parlamentbe történő választásokról és későbbi módosításai

2001. évi 303.  törvény az önkormányzati kerületi szervek megválasztásáról és a Polgári perrendtartás módosításáról és későbbi módosításai

1999. évi 46.  elnökválasztási törvény,  törvény a Szlovák Köztársaság elnökének megválasztásáról és a visszahívásáról szóló népszavazásról és egyes más törvények módosításáról  és későbbi módosításai

1961. évi 135. törvény a közúti hálózatról és későbbi módosításai

2012. évi 56. törvény a közúti közlekedésről és későbbi módosításai

2009. évi 8. törvény a közúti forgalomról és egyes más törvények módosításáról  és későbbi módosításai

1991. évi 96. törvény a közérdekű kulturális eseményekről és későbbi módosításai

2008. évi 479. törvény a közérdekű testnevelési, sport és turisztikai rendezvények szervezéséről és egyes más törvények módosításáról  és későbbi módosításai

1973. évi 63. törvény a közérdekű gyűjtésekről és sorsolásról és egyéb hasonló játékokról és későbbi módosításai

2005. évi 171. törvény a szerencsejátékokról és egyes más törvények módosításáról  és későbbi módosításai

2008. évi 167. törvény a folyóiratokról és a hírügynökségi szolgáltatásokról és egyes más törvények módosításáról  és későbbi módosításai (sajtótörvény)

1999. évi 184. törvény a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról és későbbi módosításai

1995. évi 270. törvény a Szlovák Köztársaság államnyelvéről és későbbi módosításai

1994. évi 154. anyakönyvi törvény  és későbbi módosításai

1993. évi 300. törvény a családi és utónévhasználatról és későbbi módosításai

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumi rendelete az anyakönyvi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására

2000. évi 211. törvény az információkhoz való szabad hozzáférésről és későbbi módosításai

2007. évi 330. törvény az erkölcsi bizonyítványok nyilvántartásáról és egyes más törvények módosításáról  és későbbi módosításai

2006. évi 124. törvény munkavédelemről és biztonságról és egyes más törvények módosításáról  és későbbi módosításai

2005. évi 130. törvény a háborús sírokról és későbbi módosításai

2004. évi 357. törvény a köztisztviselők munkavégzése során a közérdek védelméről és későbbi módosításai

2010. évi 131. törvény a temetkezésről és későbbi módosításai

2004. évi 377. törvény a nemdohányzók védelméről és későbbi módosításai

1996. évi 219. törvény alkoholfogyasztás elleni védelemről és az alkohol elvonó létesítmények létrehozásáról és üzemeltetéséről és későbbi módosításai