Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia obce - Helyi önkormányzati rendeletek

10/2015

2017
VZN o vylepovaní volebných plagátov

scan0046.pdf Stiahnuté: 757x

9/2015

2019
VZN o podmienkach podnikania, o určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach, a o evidencii SHR na území obce Šalov

Zverejnené 12.10.2015 -BK-

scan0156.pdf Stiahnuté: 1,480x

8/2015

2020
VZN ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok) v obci Šalov.

Účinnosť od: 1.1.2016

VZN cintorínsky poriadok 2016.pdf Stiahnuté: 872x

7/2015

2015
VZN o odmene za odplatné služby a úkony poskytované Obcou Šalov

Schválené: 31.8.2015 Vyhlásené: 14.8.2015 Účinnosť : 1.9.2015 Zverejnené 14.8.2015 -BK- Aktualizované 2.9.2015 -BK-

vzn_7_2015.pdf Stiahnuté: 823x

6/2015

2016
VZN o určení finančných príspevkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Šalov

Schválené: 31.8.2015 Vyhlásené: 14.8.2015 Účinnosť: 15.9.2015 Nahradené: 1/2013 Zverejnené 14.8.2015 -BK- Aktualizované 7.9.2015 -BK-

vzn 6_2015.pdf Stiahnuté: 852x

5/2015

2015
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Šalov

Zverejnené 30.7.2015 -BK-

vzn_c._5_2015.pdf Stiahnuté: 756x

4/2015

2015
Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa určujú minimálne ceny nájmu a podnájmu bytových, nebytových priestorov, pozemkov a iného nehnuteľného majetku

Zverejnené 17.6.2015 -BK-

vzn_4_2015.pdf Stiahnuté: 963x

3/2015

2015
Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Šalov (Trhový poriadok)

Zverejnené 17.6.2015 -BK-

vzn_trhovy_poriadok.pdf Stiahnuté: 672x

2/2015

2015
VZN- Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Šalove

Účinnosť od: 16.2.2015 Zverejnené 30.7.2015 -BK-

rokovaci_poriadok.pdf Stiahnuté: 633x

1/2015

2015
Štatút Obce Šalov

Schválené: 16.2.2015 Vyhlásené: 30.1.2015 Účinnosť od: 24.7.2013 Zverejnené 30.1.2015 -BK- Aktualizované 2.3.2015 -BK-

statut_obce.pdf Stiahnuté: 862x

3/2013

2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 3/2013 o ochrane majetku a poriadkovej službe na území obce Šalov

Schválené: 8.7.2013 Vyhlásené: 9.7.2013 Účinnosť: 24.7.2013 Zverejnené 7.4.2014 -BK-

obecné zastupiteľstvo v Šalove na základe ust.pdf Stiahnuté: 694x

2/2013

2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou-3.str.jpg Stiahnuté: 507x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou-5.str.jpg Stiahnuté: 542x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou-4.str.jpg Stiahnuté: 482x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou-2.str.jpg Stiahnuté: 524x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp

Účinnosť od: 13.3.2013 Zverejnené 27.5.2014 -BK-

vzn_zasobovanie_pitnou_vodou.jpg Stiahnuté: 490x

1/2013

2015
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šalov 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálne a školského klubu na území Obce Šalov

Schválené: 20.2.2013 Vyhlásené: 25.2.2013 Účinnosť od: 1.1.2013 Zverejnené 28.3.2014 -BK-

vzn_o_urceni_vysky_dotacie.jpg Stiahnuté: 479x

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šalov 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálne a školského klubu na území Obce Šalov

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_2.str..jpg Stiahnuté: 456x

4/2012

2015
Všeobecné záväzné nariadenie obce Šalov č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 10.12.2012 Vyhlásené: 25.11.2012 Účinnosť: 1.1.2013 Zverejnené 3.12.2013 -BK-

vzn_o_miestnych_daniach_za_ko_4-2012.docx Stiahnuté: 483x

3/2012

2015
Všeobecné záväzné nariadenie obce Šalov č. 3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Zverejnené 3.12.2013 -BK-

vzn_uzivanie_verejneho_priestranstva_3-2012.docx Stiahnuté: 507x

Stránka