Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.09.2020

Príkazná zmluva

16VO/032020/POI

Neuvedené

Miestna akčná skupina - Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Obec Šalov

31.08.2020

Zmluva o dodávke potravín uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2020/00438

-

Zigmund Šuba MINI ABC

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.08.2020

Zmluva o dodávke poživatín uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2020/00406

0,00 EUR -

MIRKOM PLUS s.r.o.

Obec Šalov

31.07.2020

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Dodatok č.1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov

10.07.2020

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/001/20

Dodatok č.1

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.07.2020

Zmluva o dielo

Dodatok č. 2

0,00 EUR

LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.

Obec Šalov

25.06.2020

Zmluva o dielo

2020/00278

992,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Šalov

01.06.2020

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ZO/2020A16006-1

-

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.04.2020

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00307505/000/2020

0,00 EUR -

INISOFT s.r.o.

Obec Šalov

10.03.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení odchytu a karantenizácie túlavých psov na území obce Šalov

Dodatok č. 2

0,00 EUR

OZ Šťastný domov-Happy House

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.02.2020

Municipálny úver - Univerzál

114/002/20

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíc eur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.02.2020

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A)

114/001/20

116 275,20 EUR Stošstnásťtisícdvestosedemdesiatpäť Eur dvadsať centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok - KD

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok - ZŠ

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok - OcÚ

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V275

417/2020

14 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády SR, Pre Investície a informatizáciu

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.01.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190036740

6,64 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.01.2020

Zmluva o zabezpečení dodávky balenej pitnej vody- Aqua Natura

2/2020

0,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.01.2020

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

DOHODA č.20/15/52A/3

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.01.2020

Dohoda č.20/15/50j/6 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA č.20/15/50j/6

5 635,44 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.01.2020

Zmluva o spolupráci NP TSP II

N20200123008

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.01.2020

Zmluva č. 1/2020 o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu- zber a preprava vytriedených zložiek komunálneho odpadu, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

Zmluva č. 1/2020

Neuvedené

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.01.2020

Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 5413/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

2020/00225

13 992,00 EUR

NITRANET, s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

20.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č.1

0,00 EUR -

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.12.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 81 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dodatok č. 3 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 ods.

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: