Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.07.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na AČ formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb samo

19/15/052/32

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.07.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

19/15/52A/95

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.07.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

5190036673

0,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.07.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

5190036674

-

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.06.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

2019/00478

0,00 EUR -

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

17.06.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160129009 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+:312041A138 zo dňa 29.01.2016

N20160129009D02

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.02.2019

Zmluva o dielo uzat.v zmysle § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb.

S2019/00284

800,00 EUR osemsto eur

PROGRANT, s. r. o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.02.2019

Zmluva č. ZNR3112201805 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZNR3112201805

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.02.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

074NR220008

96 536,01 EUR deväťdesiatšesťtisícpäťstotridsaťšsť eur a jeden eurocent

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.01.2019

Zmluva o vykonaní zberu triedených zložiek komunálneho odpadu

2019/00250

0,00 EUR

Firma SLUŽBY Šarovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

19.12.2018

Dohoda č. 18/15/012/69

18/15/012/69

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.12.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 531/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

35-2018

800,00 EUR -

Ing. Juliana Farkasová,Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

19.11.2018

Dohoda č. 18/15/010/14

18/15/010/14

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.09.2018

Kúpna zmluva

2018/00112/2

0,00 EUR -

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.09.2018

Zmluva o dielo

2018/430/12

13 364,47 EUR -

PLAST THERM - okná s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

VP/18/03339/001

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/00410

0,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/00403

0,00 EUR

MADE spol. s. r. o.,Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

01.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/00457

0,00 EUR

Ronald Loskot, Pri Tehelni 3087/5, 934 01 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.07.2018

Zmluva o poskytnutí služby

160072018A

1 425,00 EUR

e-Gemini s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.07.2018

Zmluva o vystúpení

2018/00407/008

0,00 EUR

Banádi Zoltánné Ev.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.07.2018

Zmluva č. 105/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu

105/2018

1 000,00 EUR tisíc

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.07.2018

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve

Dodatok č.1 11-411871

28,54 EUR

Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

Dohoda

16/15/010/63/2

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov

16/15/012/84/2

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: