Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2023

Obnova kultúrnospoločenskej sály v obci Šalov

1760/2023

5 000,00 EUR

Obec Šalov

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

05.09.2023

Nájomná zmluva č. 2023/02/HM na prenájom HM

2023/02/HM

13,00 EUR

Helena Dokter

Obec Šalov

31.08.2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov administratívnej budovy(KD)v Šalove

OÚŠAL-S2023/00747/001

100,00 EUR

Urbánová Katarína

Obec Šalov

18.08.2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

S2023/00734/003

0,00 EUR

Obec Šalov

Natur-Pack, a.s.

19.06.2023

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200123008

N20200123008D03

0,00 EUR

Obec Šalov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

06.06.2023

Zmluva o dielo č. O/14/2023

O/14/2023

Neuvedené

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Šalov

11.05.2023

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu-Poistná zmluva

5190060176

20,00 EUR

Obec Šalov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

02.05.2023

Nájomná zmluva č. 2023/01/HM na prenájom hrobového miesta

2023/01/HM

5,00 EUR

Silvester Bartoš

Obec Šalov

26.04.2023

Dohoda č. 23/15/054/305 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS

Dohoda č. 23/15/054/305

Neuvedené

Obec Šalov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

20.04.2023

Zmluva o poskytnutí služby

2023/00656

420,00 EUR

Obec Šalov

Gemini Group s.r.o.

31.03.2023

Darovacia zmluva

S2022/00583

304,80 EUR

Obec Šalov

SR- Štatistický úrad SR

27.03.2023

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Ob. medzi zmluvnými stranami

-

500,00 EUR

Obec Šalov

Mária Zigiňová

20.03.2023

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru priestorov č. 2020/00459

-

Neuvedené

4G commercium s.r.o., Malé Ludince č. 18

Obec Šalov

27.02.2023

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200123008

N20200123008D02

Neuvedené

Obec Šalov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

14.02.2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o Municipálnom úvere

č.4

0,00 EUR

Obec Šalov

Prima banka Slovensko, a.s.

16.12.2022

Zmluva o poskytovaní služby

2022/00396

0,00 EUR

Obec Sikenica

Obec Šalov

13.12.2022

Nájomná zmluva č. 2022/03/HM na prenájom hrobového miesta

2022/03HM

17,00 EUR

Ildikó Hende

Obec Šalov

08.11.2022

Zmluva o dielo 2022/023

2022/00783

1 826,33 EUR

Miloš Medvegy-REKOSAN

Obec Šalov

03.11.2022

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200123008D01

N20200123008D01

0,00 EUR

Obec Šalov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

03.11.2022

Dohoda č. 22/15/02/18

č. 22/15/012/18

Neuvedené

Obec Šalov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

03.11.2022

Dohoda č. 22/15/010/39

č. 22/15/010/39

0,00 EUR

Obec Šalov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

16.08.2022

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo zo dňa 29.07.2022

2022/00693

Neuvedené

TENDER-S, s.r.o.

Obec Šalov

04.08.2022

Zmluva o terminovanom úvere č. 114/004/22

114/004/22

134 287,25 EUR jedenstotridsaťštyritisícdvestoosemdesiatsedem eur dvadsaťpäťcentov

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

Prima banka Slovensko, a.s.

11.07.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ZB.-Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

-

1 050,00 EUR tisícpäťdesiat eur

Obec Šalov

Ing. Juliana Farkasová,Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky

15.06.2022

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve

Dodatok č.1

36,71 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

Union poisťovňa, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: