Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.01.2018

Dodatok Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001327 zo dňa 16.08.2017, názov projektu:

01

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9913576664

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2030398331

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2029087654

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.01.2018

Zmluva o dodávke potravín uzatvorená podľa § 409 Z. č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2018/00279

0,00 EUR

4G commercium s.r.o., Malé Ludince č. 18

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.12.2017

Zmluva o bežnom účte

2017/00697

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

39-2017

800,00 EUR

Ing. Juliana Farkasová,Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.11.2017

Zmluva o spolupráci podľa § 59 od. 3 Zákona o odpadoch

2017/00393

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.11.2017

Dodatok k Zmluve o spolupráci č.N20160129009 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+:312041A138 zo dňa 29.01.2016

N20160129009D01

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.11.2017

Dohoda č. 17/15/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

17/15/010/80

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.11.2017

Dohoda č.17/15/012/19 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod. 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17/15/012/19

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

20.10.2017

Kúpna zmluva č. 28-10-2017/0410A

28-10-2017/0410A

0,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

17.10.2017

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

2017/00384

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.10.2017

Zmluva o úvere Municipálny úver - Univerzál

114/007/17

10 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.10.2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

2017/00418

100,00 EUR

Torvo s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.09.2017

Poistná zmluva

8019221390

-

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.09.2017

Poistná zmluva

8019221393

0,00 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.09.2017

Zmluva o poskytnutí služby v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

2017/00375

0,00 EUR

PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

19.09.2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

MZ

100,00 EUR

Torvo s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.09.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja

11/2017

3 969,72 EUR

Miestna akčná skupina - Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.09.2017

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel

VP/17/03339/001

0,00 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.09.2017

Zmluva o poskytnutí služby

24082017

742,00 EUR

Gemini People s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.09.2017

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vznení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadocha o zmene a doplnení niektorých zákonov

3108/2017

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.09.2017

Zmluva o bežnom účte

2017/00363

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.09.2017

Zmluva o bežnom účte

2017/00362

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: