Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2016

DOHODA č. 16/16/10/1 uzatvorená podľa § 10 ods. 3 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

DOHODA č. 16/16/10/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2016/00030

0,00 EUR

NATUR-PACK a.s., Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2016

Zmluva č. 144/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny

144/2016

300,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

24.06.2016

Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov

2016/00159

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

10.06.2016

Zmluva č. 20/2016 o poskytnutí dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja "Zachráňme kultúrne pamiatky NSK" v zmysle VZN NSK č. 3/2010 v znení neskorších zmien

20/2016

800,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.05.2016

Poistná zmluva

4102723099

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.05.2016

Kúpna zmluva a dohoda o splátkach

3502723063

420,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.04.2016

Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.

1611890

0,00 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.04.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029087654

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.03.2016

Dohoda č. 16/15/054/13 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národnéh

16/15/054/13

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.02.2016

Kúpna zmluva

33-02-2016-0410A

0,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.02.2016

Mandátna zmluva

2016/00108

900,00 EUR

I Z Tender, s.r.o.,

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.01.2016

Zmluva o spolupráci

N20160129009

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.01.2016

Zmluva o dielo č. 01/2016

2016/00054

3 840,00 EUR

STAVING ŽELIEZOVCE, s.r.o., Komenského 1433, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.01.2016

Zmluva o dielo

2016/00062

0,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.01.2016

Kúpna zmluva o predaji tovaru

2016/00061

797,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.01.2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

2016/00030

0,00 EUR

NATUR-PACK a.s., Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.01.2016

Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

2016/00003

1 750,00 EUR

PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.01.2016

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne

Dodatok č.1 k Dohode č. 14/2015/§54-ŠnZ

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.01.2016

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 4., resp.bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č.15/15/012/125

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.01.2016

Dohoda-§ 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č.15/15/010/103

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.12.2015

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

353/2015

800,00 EUR

Ing. Juliana Farkasová,Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

21.12.2015

Dodatok Ponuka E.Benefit

Dodatok Ponuka E.Benefit

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.12.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

344/2015-1

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

4G commercium s.r.o., Malé Ludince č. 18

11.12.2015

Poistná zmluva

11 - 411871

429,32 EUR

Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: