Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.11.2021

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu

144-VŽP/2021

0,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov

24.11.2021

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu

144-VŽP/2021

0,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov

24.11.2021

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b),ods. 11,§ 26 ods. 2 písm.g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hnotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "dohoda")

21/15/010/105

Neuvedené

Obec Šalov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

24.11.2021

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

21/15/012/24

Neuvedené

Obec Šalov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

22.11.2021

Zmluva o dodaní tovarov podľa ust. §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

-

13 905,84 EUR trinásťtisícdeväťstopäť eur 84/100

NITRANET, s.r.o.

Obec Šalov

15.11.2021

Nájomná zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely

-

400,00 EUR štyristo eur

Pásztor Július, Družstevná 518/1, 935 61 Hronovce

Obec Šalov

25.10.2021

Príkazná zmluva

1/2021

190,00 EUR stodevadesiat

Csuvara Gejza, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.10.2021

Zmluva o poskytnutí služby

-

1 400,00 EUR tisícštyristo

Obec Šalov

Gemini Group s.r.o.

05.10.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z nitrianskeho samosprávneho kraja

1/2021

4 200,00 EUR štyritisíc dvesto

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové parnerstvo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.09.2021

Zmluva o dielo

-

7 158,38 EUR sedemtisícstopäťdesiatosem 38/100

BUILDERS-VH, s.r.o.

Obec Šalov

27.08.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarov uzatvorenej podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Ob.zák. v znení neskorších predpisov(Zmluva č. 2020/00225 zo dňa 23.01.2020)j

2020/00225

Neuvedené

NITRANET, s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.08.2021

Zmluva o zabezpečení strážnej služby

S 02/2021

430,00 EUR štyristotridsať

SECURITY GUARD

Obec Šalov

01.07.2021

Poistná zmluva

11-416291

504,08 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.05.2021

Zmluva o nájme nebytového priestoru

2021/00495/001

Neuvedené

Lepší život Šalov o.z.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

20.04.2021

Dodatrok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení( ďalej len "Zmluva").

2021/00301/001

0,00 EUR

Obec Farná

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.04.2021

Dodatok k Z mluve o poskytovaní verejných služieb

-

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.04.2021

Zmluva o nájme zariadenia

-

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/00301/001

Neuvedené

Obec Farná

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.03.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2021/00296

Neuvedené

JUDr. Ildikó Osvaldová, advokátka

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.03.2021

Zmluva o poskytovní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

č.Z-2021-024_MBe

Neuvedené

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.03.2021

Dodatrok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.03.2021

Zmluva o poskyt. auditorských služieb

2021/00283/002

1 300,00 EUR -

Ing.Jozef Adamkovič, zodpovedný auditor,č.licencie 491

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

19.02.2021

Zmluva o poskytovaní lerkárskej posudkovej činnosti

-

10,00 EUR

MUDr. Alžbeta Klenková

Obec Šalov

12.02.2021

Zmluva o poskytovaní služby

2021/00212/4

0,00 EUR

Urgent s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

08.02.2021

Zmluva o poskytovaní služby

2021/00212/3

0,00 EUR

Urgent s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: