Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.12.2022

Zmluva o poskytovaní služby

2022/00396

0,00 EUR

Obec Sikenica

Obec Šalov

13.12.2022

Nájomná zmluva č. 2022/03/HM na prenájom hrobového miesta

2022/03HM

17,00 EUR

Ildikó Hende

Obec Šalov

08.11.2022

Zmluva o dielo 2022/023

2022/00783

1 826,33 EUR

Miloš Medvegy-REKOSAN

Obec Šalov

03.11.2022

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200123008D01

N20200123008D01

0,00 EUR

Obec Šalov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

03.11.2022

Dohoda č. 22/15/02/18

č. 22/15/012/18

Neuvedené

Obec Šalov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

03.11.2022

Dohoda č. 22/15/010/39

č. 22/15/010/39

0,00 EUR

Obec Šalov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

16.08.2022

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo zo dňa 29.07.2022

2022/00693

Neuvedené

TENDER-S, s.r.o.

Obec Šalov

04.08.2022

Zmluva o terminovanom úvere č. 114/004/22

114/004/22

134 287,25 EUR jedenstotridsaťštyritisícdvestoosemdesiatsedem eur dvadsaťpäťcentov

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

Prima banka Slovensko, a.s.

11.07.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ZB.-Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

-

1 050,00 EUR tisícpäťdesiat eur

Obec Šalov

Ing. Juliana Farkasová,Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky

15.06.2022

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve

Dodatok č.1

36,71 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

Union poisťovňa, a.s.

10.06.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

KB/ZO/2022KBZ16006-2

60,00 EUR

Obec Šalov

Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o.

28.03.2022

Kúpná zmluva na dodanie tovaru

2022/00646

0,00 EUR

Obec Šalov

Jozef Flok Mäsiarstvo

15.02.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/001/20

Dodatok č. 3

Neuvedené

Obec Šalov

Prima banka Slovensko, a.s.

04.02.2022

Nájomná zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely

-

3 753,85 EUR

KOVACS AGRO spol.s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce

Obec Šalov

31.01.2022

Rámcová zmluva o zápožičke výdajníkov, poskyt. službách a zabez.dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura

2022/00708

0,00 EUR

Obec Šalov

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

31.01.2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení dodávky balenej pitnej vody-Aqua Natura

2022/00378

Neuvedené

Obec Šalov

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

26.01.2022

Zmluva č. NR502022 o spolupráci podľa §59 ods. 3 Zákona o odpadoch

NR502022

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Šalov

26.01.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 81 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dodatok č. 4

Neuvedené

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov

20.12.2021

Zmluva o poskytnutí služby

-

900,00 EUR

Obec Šalov

Gemini Group s.r.o.

03.12.2021

Licenčná zmluva

-

150,00 EUR stopäťdesiat

Obec Šalov

TENDERnet s.r.o.

24.11.2021

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu

144-VŽP/2021

0,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov

24.11.2021

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu

144-VŽP/2021

0,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov

24.11.2021

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b),ods. 11,§ 26 ods. 2 písm.g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hnotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "dohoda")

21/15/010/105

Neuvedené

Obec Šalov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

24.11.2021

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

21/15/012/24

Neuvedené

Obec Šalov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

22.11.2021

Zmluva o dodaní tovarov podľa ust. §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

-

13 905,84 EUR trinásťtisícdeväťstopäť eur 84/100

NITRANET, s.r.o.

Obec Šalov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: