Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.11.2017

Dohoda č. 17/15/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

17/15/010/80

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.11.2017

Dohoda č.17/15/012/19 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod. 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17/15/012/19

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

20.10.2017

Kúpna zmluva č. 28-10-2017/0410A

28-10-2017/0410A

0,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

17.10.2017

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

2017/00384

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.10.2017

Zmluva o úvere Municipálny úver - Univerzál

114/007/17

10 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.10.2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

2017/00418

100,00 EUR

Torvo s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.09.2017

Poistná zmluva

8019221390

-

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.09.2017

Poistná zmluva

8019221393

0,00 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.09.2017

Zmluva o poskytnutí služby v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

2017/00375

0,00 EUR

PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

19.09.2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

MZ

100,00 EUR

Torvo s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.09.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja

11/2017

3 969,72 EUR

Miestna akčná skupina - Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.09.2017

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel

VP/17/03339/001

0,00 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.09.2017

Zmluva o poskytnutí služby

24082017

742,00 EUR

Gemini People s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.09.2017

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vznení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadocha o zmene a doplnení niektorých zákonov

3108/2017

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.09.2017

Zmluva o bežnom účte

2017/00363

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.09.2017

Zmluva o bežnom účte

2017/00362

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

24.08.2017

Kúpna zmluva

36-08-2017/0410A

Neuvedené

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.08.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2017-001327

21 278,38 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.07.2017

Dohoda č. 16/15/012/84/2 uzatvorená podľa § 12 osd. 3 písm. b) bod 4., resp. bod. 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 16/15/012/84/2

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.07.2017

Dohoda č. 16/15/010/63/2 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Dohoda č. 16/15/010/63/2

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.07.2017

Zmluva č. 121851 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods

121851 08U03

70 000,00 EUR

Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2017

Zmluva o dielo

2017/00368

5 163,00 EUR

STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

26.05.2017

Kúpna zmluva

Z201723833_Z

77 999,00 EUR

TagriS s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.04.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

5190031402

Neuvedené

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

Zmluva o vykonaní zberu triedených zložiek komunálneho odpadu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a

2017/00293

Neuvedené

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: