Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.03.2017

DOHODA č. 17/15/052/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

17/15/052/28

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.02.2017

Zmluva o zabezpečení odchytu a karantenizácie túlavých psov na území obce Šalov

2017/00151

Neuvedené

Občianske združenie Šťastný domov - Happy House

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.02.2017

Kúpna zmluva

30-02-2017/0410A

Neuvedené

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.01.2017

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

2016-352_Mse

0,00 EUR

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.12.2016

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

43 - 2016

800,00 EUR

Ing. Juliana Farkasová,Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

20.12.2016

Dohoda uzatvorená podľa § 12 pds. 3 písm. b) bod 4., resp. bod. 5 zákona č. 417/2013 Z. z.

16/15/012/84/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.11.2016

DOHODA č. 16/15/010/63/1

16/15/010/63/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.09.2016

Kúpna zmluva

369/2016

0,00 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.07.2016

Zmluva o dielo č. 02/OV/2016 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

02/OV/2016

81 842,30 EUR

STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.06.2016

Dohoda č. 16/16/012/1 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp

Dohoda č. 16/16/012/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.06.2016

DOHODA č. 16/16/10/1 uzatvorená podľa § 10 ods. 3 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

DOHODA č. 16/16/10/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2016/00030

0,00 EUR

NATUR-PACK a.s., Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2016

Zmluva č. 144/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny

144/2016

300,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

24.06.2016

Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov

2016/00159

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

10.06.2016

Zmluva č. 20/2016 o poskytnutí dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja "Zachráňme kultúrne pamiatky NSK" v zmysle VZN NSK č. 3/2010 v znení neskorších zmien

20/2016

800,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.05.2016

Poistná zmluva

4102723099

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.05.2016

Kúpna zmluva a dohoda o splátkach

3502723063

420,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.04.2016

Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.

1611890

0,00 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.04.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029087654

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.03.2016

Dohoda č. 16/15/054/13 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národnéh

16/15/054/13

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.02.2016

Kúpna zmluva

33-02-2016-0410A

0,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.02.2016

Mandátna zmluva

2016/00108

900,00 EUR

I Z Tender, s.r.o.,

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.01.2016

Zmluva o spolupráci

N20160129009

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.01.2016

Zmluva o dielo č. 01/2016

2016/00054

3 840,00 EUR

STAVING ŽELIEZOVCE, s.r.o., Komenského 1433, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.01.2016

Zmluva o dielo

2016/00062

0,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: